Wannes Daemen • Grafisch Designer • Schrijver

Mijn vriend Lama (1)

Ik ben ver­re fami­lie van de Dalai Lama. Mijn over­groot­va­der heeft ooit een slip­per­tje gemaakt op een zomer­se kermis‐avond met de Tibe­t­aan­se nicht van zijn buur­vrouw.

Survival

Ik her­in­ner me iets. Wij woon­den vroe­ger op een boer­de­rij in een onoog­lijk klein stront­ge­hucht waar de buur­vrou­wen rod­del­den en de var­kens jank­ten.

Lente

Gij zijt in het echt nog veel scho­ner dan in de boek­skes

Associatiestroom‐voorziening

Toen ik van­och­tend over mijn beek­je stap­te er een eek­hoorn­tje in draf over de brug der zuch­ten is niet altijd een teken van ver­ve­ling …

En u? (009)

Wel­ke vraag zou u nooit wil­len beant­woor­den?

Liefste (014)

Deze keer deed ik het met een savooi, een nier­di­a­ly­se en ver­don­ke­re­ma­nen.

P.I.S. (Pfaff In Space)

Van­uit het klei­ne ron­de raam­pje van zijn cap­su­le – de Aliplast Chal­len­ger – keek Jean‐Marie Pfaff neer op de aar­de. Zijn zelf­ge­maak­te raket had zonet onze damp­kring ver­la­ten en de klei­ne groe­ne pla­neet werd klei­ner en klei­ner.

En u? (008)

Kan je van meis­jes zeg­gen dat ze door je hoofd spo­ken?

Sleeën (01)

Ik zag je hup­pe­len van vriend naar vriend. Je hup­pel­de als een goud­vis in een vers aqua­ri­um. Voor zover goud­vis­sen hup­pe­len kun­nen.

Stokjes stinken

Een stok­je is een ver­klein­woord voor stok. Het is ook zo’n typisch esta­fet­tair weblogfe­no­meen waar ik schurft van krijg nog voor het begint te jeu­ken.

Bijvoorbeeld

Soms is het zo erg dat ik mijn eigen op auto­ma­ti­sche piloot zet. Zo van jaja mmh mmh dat zal wel amai zeg amai.

Liefste (013)

Deze keer deed ik het met een patrijs­poort, een geschied­vor­ser en obe­di­ën­tie

Liefste (012)

Deze keer deed ik het met een thee­muts, con­sti­pa­tie en bril­le­gla­zen.

En u? (006)

Wat doet u om het warm te krij­gen van­bin­nen?

Spannend!

Het was weder­om een bewo­gen dag bij de fami­lie Pfaff. Deb­by en Nico­las had­den een hele namid­dag op het adop­tie­bu­reau geze­ten om een nieuw kind­je te bestel­len.

Prinses Pipi en de Alvleesman (04)

Edna Tram­spoor zat op de rand van het konink­lij­ke hemel­bed. Ze keek bezorgd door het raam. Het regen­de dat het goot en het leek er niet beter op te wor­den. Konin­gin Kaka lag schijn­baar leven­loos op haar gro­te bed.

Liefste (011)

Deze keer deed ik het met fla­tu­len­tie, poten­ti­a­lis en ach­ter­stal­li­ge reke­nin­gen.

Scheel

Ik her­in­ner me iets uit mijn jeugd. Ik ver­meld bij voor­baat reeds dat het een erg vage her­in­ne­ring is die met haken en ogen aan elkaar hangt, maar de afwik­ke­ling van gebeur­te­nis­sen en de ver­plet­te­ren­de invloed daar­van op mijn per­soon heb­ben zich nooit op de ach­ter­grond laten drin­gen in de druk­ke ach­ter­ka­mer van wat is geweest.

En u? (004)

Wel­ke per­soon­lij­ke frus­tra­tie is u het meest gene­gen?

Webloggen stinkt (001)

Gis­te­ren is het appar­te­ment boven het mij­ne in vlam­men opge­gaan. De bewo­ners (een neo‐boeddhistische com­mu­ne met vijf leden) hiel­den een bar­be­cue op hun dak­ter­ras, maar ver­ga­ten na afloop het vuur te doven.