«Kim Clijsters is uiteen.»

«Kim Clijs­ters is uit­een.», zei Lynd­sey Pfaff, op het hoog­te­punt van een filo­so­fi­sche dis­cus­sie met haar kers­ver­se gelief­de. Dave stak onge­ïn­te­res­seerd een siga­ret op wijl ik hem zag den­ken: Het is te hopen dat gij nooit uit­een gaat, poep­ke, want ik wil hier zoveel moge­lijk spon­sor­geld opstrij­ken voor het te laat is. Lynd­sey sloeg hun zo goed als onaan­ge­roer­de huwe­lijk­sal­bum open en kwijl­de een eind weg over de foto’s van de dans hun­ner ton­gen die in de kerk van Bras­schaat Pep­pi en Kok­ki voor­goed tot man ende vrouw had gebom­bar­deerd. Weder­om stak Dave onge­ïn­te­res­seerd een siga­ret op (met de vori­ge had hij den bom­pa het zwij­gen opge­legd) en mom­pel­de een zin­sne­de met stik­ka­pot, kop­pijn en mij es gerust zeg als belang­rijk­ste ingre­di­ën­ten. De pruil­lip van Lynd­sey groei­de tot epi­sche pro­por­ties en ter ver­lich­ting van de gespan­nen sfeer in de woon­ka­mer tracht­te zij haar wit­te prins met stink­stok lief­de­vol op de mond te zoe­nen – daar zij in de Flair had gele­zen dat een jon­ge vrouw aldus een hele hoop kool­hy­dra­ten in de ver­doe­me­nis brandt. Doch de lip­pen van Dave had­den enkel aan­dacht voor de zacht­brui­ne fil­ter­huls van zijn Mar­l­boro, waar­door onze hel­din zich lelijk ver­brand­de en voor ver­de­re ver­zor­ging naar Stuy­ven­berg werd afge­voerd. Dave viel daar­op in slaap voor de tele­vi­sie.

22 reacties

 1. lindsay schreef:

  ik vind het echt bela­che­lijk wat jul­lie alle­maal zeg­gen de pfaffs is een tof­fe fami­lie en ze bele­ven ver­schil­len­de tof­fe en soms span­nen­de din­gen ze zijn tof en trou­wens kie­ken van vin­ce ik heet lin­ds­ay dus hoe uw bak­kes ja ??
  en al de rest ook begre­pen !!!!!! nog één keer en ik zeg het ze want ik ben fami­lie van hen ik ben de doch­ter van de zus van dave
  maar die uit­leg snap­pen jul­lie natuur­lijk niet ah nee jul­lie zijn te dom daar­voor

 2. Yuri schreef:

  Lin­d­sey, Lin­d­sey, toch.
  Zomaar wat schel­den en mijn gas­ten bele­di­gen – dat kan ik echt niet pik­ken hoor.

  Ik zal je even wat inside-informatie geven over de fami­lie Pfaff: deze men­sen wor­den stie­kem betaald door onze rege­ring om aller­lei zgn. span­nen­de avon­tu­ren te bele­ven op tele­vi­sie. Op die manier wil­len de minis­ters hun bur­gers dom en volg­zaam hou­den! Boven­dien zit het pro­gram­ma vol met subli­mi­na­le bood­schap­pen en ver­do­ken recla­me­slo­gans die je – voor je het goed en wel beseft – naar de apo­theek doen hol­len om via­gra en slaap­pil­len! De Pfaffs zijn des dui­vels! Niet meer kij­ken! Af die TV! Bui­ten spe­len! Kssj­j­jt!

  (Die laat­ste zin van ’jul­lie zijn te dom daar­voor’ snap ik wel niet zo goed)

 3. lindsay schreef:

  nu ga jij je mond eens hou­den ja ???
  en trou­wens ik noem niet lin­d­sey maar
  lin­ds­ay
  dus uw bak­kes toe
  als ge alleen zo’een din­gen kunt zeg­gen
  en trou­wens ik ben geen baby meer eh ik ga niet meer niet meer bui­ten spe­len en trou­wens het is bij­na win­ter dus
  shut op
  en mijn laat­ste zin klopt dus want je snapt de zin zelf niet

 4. Yuri schreef:

  lie­ve lin­d­sey (lin­ds­ay? lin­d­sya?)
  het spijt me als ik je bele­digd heb.
  ik heb het goed voor met de fami­lie pfaff.
  ik heb net een nieuw stuk­je geschre­ven over hun fan­tas­ti­sche avon­tu­ren:
  https://wannesdaemen.com/proza/spannend
  dan zal ik nu op shut­ten want mijn blad is vol
  daaag lin­d­sey!

 5. lindsay schreef:

  lin­d­sya is mijn schuil­naam ma bon
  als ik een bericht wil typen doe ik dat en wat er in staat gaat jou niet aan !!!!!!!!!
  ik schrijf wat ik wil begre­pen!!!!!
  en voor de laat­ste keer het ik niet lin­d­sey maar lin­ds­ay com­pri ???????????
  rot maar op

 6. Yuri schreef:

  lie­ve lins­day
  waar­om toch al die uitroep- en vraag­te­kens?
  is er nog niet genoeg van die troep in de wereld?
  en wat is een schuil­naam ma bon pre­cies?

 7. lindsay schreef:

  waar­om die uit­roep en die vraag­te­kens
  omdat ik het meen !!!!!!!!!!!!
  en ik blijf zo ver­der­doen als ik wil !!!!!!!!!!!
  en een schuil­naam als je dat niet weet dat moet je nog klei­ner en jon­ger zijn dan 4 jaar zelfs mijn klein zus­je weet dat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  en uit­roep en vraag­te­kens zijn geen troep !!!!
  waar­om denk je dat da tro­pe is ?????
  en het kan me niet sche­len wat je bedoeld !!!!!!

 8. Yuri schreef:

  kan er iemand het behang wat zach­ter zet­ten als­tu­blieft?

 9. lindsay schreef:

  oh.….….…
  gaan we nu een zin­ne­tje gebrui­ken dat we zelf niet begrij­pen eh ??????????
  leg hem mij uit .….……!!!!!!!!!!!!

 10. Ward schreef:

  Dit is echt top­li­te­ra­tuur!

  Lin­ds­ay (niet zo pes­ten, Yuri), wil je mis­schien een pro­gram­ma op tv? Ik zal anders wel hals­over­kop met je trou­wen zodat we vol­gen­de dins­dag het huwe­lijk al kun­nen uit­zen­den :-)

 11. Yuri schreef:

  Schit­te­rend idee! Bij deze stel ik me kan­di­daat om de vie­ring te lei­den.

 12. lindsay schreef:

  trouw met uzelf of met u vrien­din­ne­ke
  oh ja natuur­lijk je hebt er geen !!
  je bent daar te stom en te lelijk voor!!!
  eigenlijk.…..is er 1 moge­lijk­heid dat je een vrien­din hebt maar die is dan ook super dik en lelijk !!!!!!!!!
  en juri cur­ry schrijf die sere­mo­ni op uwe buik
  ik ben niet zot eh !!!
  trou­wens hoe oud zijn jul­lie ?????? !!!!!

 13. Ward schreef:

  Ik ben 32 gedeeld door 2 – ja, dat is een test – en mijn lie­ve vrien­din (ze heet ook Lin­ds­ay, wat een toe­val) kan niet lachen met jouw aan­tij­gin­gen! Voor mij speelt dik­te ook geen rol, enkel de inborst is van tel. Wel jam­mer dat haar vader plas­tisch chi­rurg is en geen gemeen­te­amb­te­naar, want anders kon ik haar naam laten ver­an­de­ren in plaats van haar gezicht…

  Ma bon, we mogen niet kla­gen zeker?

 14. lindsay schreef:

  ge hebt uw vrien­din zeker niks gezegt van wat ge tegen mij ver­telt hebt eh…
  nee natuur­lijk niet dan maakt uw vrien­din het onmid­de­lijk uit !!!!
  en gij zijt mis­schien wel zes­tien eh en ik maar 11 maar ik ben ook geen kat­je dat je zon­der hand­schoe­nen moet vastpa­ken want ik zou uw arm er wel eens kun­nen afkrab­ben .…..

 15. Ward schreef:

  Mijn vrien­din is ook erg geluk­kig met mij! En haar ouders zijn ook blij dat ze van straat is :)

  Ik neem mijn woor­den toch maar terug, Lin­ds­ay Scis­sor­hands…

 16. lindsay schreef:

  dat hoor ik graag .….…
  en stop maar met luis­te­ren naar juri cur­ry
  in zijn soort van ’ver­haal’ staat dan nog dat hij het goed voor­heeft met de pfaffs
  en veel geluk met uw vrien­din
  zie als ge nu vrien­de­lijk zijt tegen mij ben ik dat ook tegen u.…..!!!!

 17. chocoprince schreef:

  dat ver­haal, dat zegt mij iets…

 18. OS schreef:

  Ja jon­gen, De Pfaffs, da’s een beet­je de Bush van Bel­gië he. Ieder­een schaamt er zich voor maar kijkt/stemt er wel naar/ voor. (aan­pas­sen indien nodig)

 19. Nele schreef:

  Lynd­sey leest niet alleen de flair, ze werkt er nu ook. Maar dat heb ik ook alleen maar van horen zeg­gen ;-)

 20. Yuri schreef:

  Ja maar, ja maar! Ik kijk hele­maal niet naar de Pfaffs, ik heb dat van horen zeg­gen.

 21. vince schreef:

  deb­by nan­cy lin­ds­ay kel­ly peg­gy kim­by nel­ly san­dy sil­ly sul­ly

 22. OS schreef:

  Vin­ce, mag ik die com­ment pik­ken en ook gebrui­ken? ik betaal er betaal er des­noods voor. Thanks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *