Maxim’s mening

Op een dag zocht ik op goog­le naar «syno­nie­men­woor­den­boek» en kwam ik de weblog van Yuri Maan­zand tegen. «Yuri Maan­zand?», zal mij wel eerst gevraagd wor­den… Ja! Yuri fuc­king Maan­zand! *kuch* De draad oppak­ken­de, ik kwam dus op zijn weblog terecht en werd nog­al getrok­ken door zijn intro­duc­tie­tekst­je.
Ik vond dat de tijd dan ook ein­de­lijk voor mij was aan­ge­bro­ken om eens ver­der te kij­ken in die zand­bak.
Ik trof aan in eer­der genoemd stof­bak­je:
– «Pro­za»
– «Poë­zie»
– Lief­des­ge­dich­ten­ding
– Ande­re bodem­lo­ze onzin put­jes.
Laat mij begin­nen met mijn mij­me­ren bij het «Lief­des­ge­dich­ten­ding», zoals ik het ele­gan­ter­wij­ze even genoemd heb.

..::>_‑_ ~\^= Lief­des­ge­dich­ten­ding =^/~>_‑_ ::.. De bedoe­ling die in dit in gebruik geno­men stuk­je inter­net gelegd is gewor­den door weblog­hou­der Yuri, is sim­pel: Jij reac­tie> Hij 1e 3 woor­den neem en ver­werk in lief­des­brief. Ugh!
Het zal menig wenk­brauw op doen trek­ken dat mij juist dit stuk­je zo goed mocht beko­men. Ik moet zeg­gen Yuri: Ik begrijp de uit­da­ging hele­maal en vind de oplos­sin­gen die je maakt bij elke brief ook erg goed gevon­den.
Het is ove­ri­gens dat ikzelf geen weblog heb en er niet eer­der aan gedacht zou heb­ben, maar anders… ^^

*Ahum*, schraapt keel, pinkt traan weg en gaat ver­der.

|| Pro­za… ||

Hier zou, zo lijkt mij, pro­za aan te tref­fen moe­ten zijn. Eerst wil ik kwijt dat ik uiter­aard begrijp dat de grens tus­sen pro­za en poë­zie voor een gedeel­te wordt bepaald door iemand zijn/haar mening dus sub­jec­tief is, maar er zijn natuur­lijk wel vraag­te­kens te stel­len bij de bekwaam­heid die de per­soon bij het vor­men van die mening gebruikt heeft.
Nu… Wat een troep! Yuri toch! *tut tut tut* Bij pro­za denk ik aan ver­ha­len die iets los kun­nen maken in je, niet aan… Ja, wat is het eigen­lijk? Ik denk dat het voor­na­me­lijk bestaat uit geleu­ter… Droog, onge­zou­ten geleu­ter. Aan som­mi­ge stuk­jes weet ik nog wel iets van waar­de te hech­ten omwil­le van het taal­ge­bruik, maar het mees­te vind ik voor­beel­den die iemand zou geven van onzin.
Ik zou het mees­te dan ook ten zeer­ste niet wil­len reke­nen tot zijn­de pro­za. Hier­te­gen­in kan met gemak wor­den gebracht dat er geen mini­ma­le eisen wor­den gesteld om iets te maken tot pro­za, tot­dat ik even de vrij­heid neem om Van Dale Onli­ne te cite­ren:

pro·za (het ~)
1 de onge­bon­den stijl die niet door strak rit­me en rijm beperkt wordt
2 het­geen in pro­za geschre­ven is

2 Lijkt mij niet van toe­pas­sing. Nu 1…
«De onge­bon­den stijl die niet door strak rit­me en rijm beperkt wordt», hier wordt niks gezegd over waar­door het dan wel beperkt zou wor­den, als het al zou. Hier wordt dus plaats open gela­ten voor moge­lij­ke ande­re beper­kin­gen. Door ervan uit te gaan dat deze er zou­den kun­nen zijn is dit niet een geen-stijl, maar juist een daad­wer­ke­lij­ke stijl, wel­ke vaker ont­breekt. Er zal nu wel afge­vraagd wor­den hoe dit kan…
Laat mij dit dan maar even toe­lich­ten met een twee­de citaat, nu van http://www.thefreedictionary.com/poetry:

po·et·ry
4. Pro­se that resem­bles a poem in some res­pect, as in form or sound.
2.a. Poems regar­ded as for­ming a divi­si­on of lite­ra­tu­re.

En deze bete­ke­nis­sen vor­men de op elkaar aan­slui­ten­de basis van mijn toe­lich­ting. Bij een aan­tal tek­sten is een soort van poë­ti­sche klank of her­ha­ling terug te vin­den, wel­ke ook bij gedich­ten terug te vin­den valt, waar­door de tek­sten vol­gens 4. poë­zie zou­den zijn, maar omwil­le het bestaan van 2.a. kan dit niet.
Dit kan niet omdat het groot­ste gedeel­te van de tek­sten nog geen­eens als zijn­de wc-lectuur kan wor­den beschouwd.
ENOUGH!!

[To Yuri:]
Dude, je mees­te ver­ha­len zui­gen rela­tief gezien wan­neer je intro tot iemands refe­ren­tie­ka­der behoort.
[/To Yuri]

-Poë­zie, traan­tje.

De gek heeft lef.
Zilt ver­liet dan ook mijn lichaam toen ik het las,
meer waard was het mij niet dan hon­den­ge­kef,
en dan dat van een bas­taar­den­ras.

Pure onzin weet Yuri hier uit te kra­men, zel­den komt het voor dat het ook maar enig­zins poë­tisch is, wel­ke vaker van zelf­de kwa­li­teit of lager is dan die van het gedicht­je hier­bo­ven.
Mijn hart vul­de zich met het ver­driet, welk de leeg­te van Yuri zijn gedich­ten uit­straal­de.
De hoop die ik geves­tigd had op kwa­li­teit en ori­gi­na­li­teit, werd de haven uit­ge­stuurd, EN…
een hevi­ge teleur­stel­ling voer­de mij naar mij en mijn puur­ste emo­ties…
Ik moest Yuri mai­len! Nadat ik mij de dag ervoor de moei­te had geno­men om een reac­tie te schrij­ven kwam ik erach­ter dat de rest gemid­deld geno­men kut was.

Dus Yuri lie­verd, bij deze.

Kus­je kus­je kus­je,

Maxim.

P.S. Alles in deze mail mag op het weblog komen zolang er niet direct naar wordt door­ge­lin­ked, dank voor uw begrip.

Yuri ant­woordt beleefd:

bes­te maxim -

dank voor uw uit­ge­brei­de reac­tie
aan de leng­te van uw zin­nen, de gram­ma­ti­ca­le eru­di­tie en het feil­loos doch sober gebruik van lees­te­kens af te lei­den, heeft maan­zand u dui­de­lijk getrof­fen

dat stemt me blij

ook het feit dat u op het inter­net op zoek gaat naar een syno­nie­men­woor­den­boek, getuigt van een bodem­lo­ze en vol­was­sen ken­nis van onze moe­der­taal

het werkt boven­dien erg rela­ti­ve­rend om af en toe te horen dat er iemand mijn werk kut en zui­gend vindt, niet ieder­een die het maar niks vindt, doet ook effec­tief de moei­te om dat dui­de­lijk te maken

daar kan ik alleen maar dank­baar om zijn

dus maxim taal­rund, bij deze.

y -

ps je post-scriptum wordt ter har­te geno­men

3 reacties

  1. NoCTuRNaL schreef:

    Komt voor mij per­soon­lijk nog­al eli­tair over? Ben ik nu in uw plaats op m’n (uw) tenen getrapt? :)

  2. Evert schreef:

    Kom jon­gens, waar is dat syno­nie­men­woor­den­boek nu?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *