Geef mij uw woord

Een kor­te maar daar­om niet min­der belang­rij­ke oproep! Maan­zands meest bezoch­te rubriek is onder­tus­sen aan haar zes­en­twin­tig­ste afle­ve­ring toe. Vijf­tig lief­des­brie­ven is mijn streef­doel. Als ik vijf­tig epi­so­des heb, bun­del ik heel deze amou­reu­ze bata­k­lang in een manu­scrip­t­je. Ik voeg er een voor­woord van mijn lief aan toe, een hele sta­pel olij­ke voet­no­ten over het tot­stand­ko­men van elke brief, en een dank­woord voor een­ie­der die mij van woor­den voor­zag. Daar­me­de zal ik dan het vlaam­se uit­ge­vers­land­schap gaan las­tig­val­len.

Dat is mijn plan. U begrijpt dat ik daar­voor uw hulp nodig heb. Om op een totaal van vijf­tig lief­des­brie­ven te komen, heb ik nog een zeven­tig­tal woor­den nodig. Ik stel daar­om voor dat u even in uw her­sen­pan schar­relt, en fluks het voor u mooi­ste, lek­ker­ste of meest zeld­za­me woord alhier in het reac­tie­din­ges pleurt (één woord per lezer, graag).

Het spreekt van­zelf dat ook mijn lur­kers, de zoge­naam­de zwij­gen­de lezers – zij die nooit rea­ge­ren – bij deze hun duit in het zak­je mogen doen. Onster­fe­lijk­heid zal uw deel zijn. Ja u daar, u daar in het don­ker bij die fal­lus­vor­mi­ge kan­de­leer.

Met de hand op het hart, en het hart op de tong: op naar de vijf­tig!

57 reacties

 1. Uw Moeder schreef:

  Smur­fen­taart!

 2. Jozef schreef:

  Laten we deze keer het woord­je ”ruim­te­pen­del” maar eens pro­be­ren. Op naar de vijf­tig!

 3. Charlotte schreef:

  Des­poot­je.
  Je!

 4. Emiel Eekhoorn schreef:

  Bes­te Yuri Maan­zand, ik weet niet of Por­tu­ge­se woor­den ook mogen, maar SAUDADE zou anders wel het woord zijn dat ik wil aan­vra­gen. Sau­da­de is eigen­lijk niet echt te ver­ta­len. Het gevoel dat sau­da­de uit­drukt is een men­ge­ling van gemis, ver­lan­gen, heim­wee, een­zaam­heid, ver­driet, nos­tal­gie naar wat was en naar wat komt. Dit alles samen is eigen­lijk zo goed als onzeg­baar in het Neder­lands vol­gens mij. En ver­mits Zezun­ja ook wel een beet­je Portugal-fan is, lijkt dit woord toch onge­loof­lijk goed in aan­mer­king te komen als je het mij vraagt.

 5. Tasmijn schreef:

  De druk over­mant mij. Reeds eer­der zijn mijn woor­den gepu­bli­ceerd, maar nog nooit in een lite­rair mees­ter­werk als het­geen u van plan samen te stel­len. Ik twij­fel zeer tus­sen beton­mo­len en trein­con­doc­teur.

  Ik over­weeg stie­kem met een ande­re naam de twee­de optie aan te dra­gen. Ik las name­lijk dat het gezag van hier onder­mij­ning toe­juicht.

  Zal het geschrift trou­wens ook in het hoge gedeel­te van de lage­re lan­den ver­spreid wor­den?

 6. Yuri schreef:

  Het geschrift zal in 36 ver­ta­lin­gen over de gehe­le pla­neet en het ruim­te­sta­ti­on MIR ver­spreid wor­den en in 2009 de Nobel­prijs voor natuur­kun­de win­nen!

 7. Peter schreef:

  Gnoc­chi

  schijt aan direc­tie­ven :

  wim­per
  win­ter­trek
  pastadeeg

  wee­moed ( sau­da­de ?)
  waak­vlam
  win­ter­wor­tel

  pool­vos­je
  kwar­tel
  pen­te­ke­ning

  sera­fijn
  souf­fleur
  au bain marie

 8. Peter schreef:

  goud
  ele­men­ten
  bero­ving

  toon­ge­dicht
  con­tra­punt
  levens­lied

  fiets
  maan
  here­me­tijd

  auto­ruit
  zon
  bil­spier

  smeui­ig
  ket­ting­vet
  alco­hol

  schou­der­gor­del
  hoe­den­mo­de
  rivier

 9. Yuri schreef:

  Hehe.
  Mag ik kie­zen?

 10. Isis schreef:

  En als je nog tijd hebt, doe het dan ook eens met appels..

 11. Zezunja schreef:

  tele­foon­angst

 12. Thomas schreef:

  fon­ke­len
  gloei­draad
  veter­strik­di­plo­ma

 13. hans schreef:

  pan­tof­fel­dier­tje vind ik nog altijd een pracht van een woord,
  net als honds­dol­heid
  en weg­wee (het tegen­ge­stel­de van heim­wee)

 14. maarten schreef:

  slag­scha­duw
  tra­ver­se
  zin­de­ren
  uit­vaart­ver­ze­ke­ring
  car­bon
  pipet

 15. Heer Maan­zand,
  Hebt u ook zo het don­ker­bruin ver­moe­den dat het uit de hand aan het lopen is?

 16. Yuri schreef:

  Heer Hap­pol­la­ti,
  de huis­kleur van ons aller Vlaams Belang ver­dwijnt in het niets bij de kleur van mijn ver­moe­den…

 17. Jozef schreef:

  Trou­wens, heer Yuri, gaat het moge­lijk zijn om een gesig­neerd exem­plaar van uw mees­ter­werk te bestel­len via uw site? Ik kijk er alvast naar uit! Voor we het weten, is de vijf­tig­ste brief een feit.

 18. niets.dan.vuur schreef:

  des­al­niet­te­min

 19. jane schreef:

  liaan!

 20. Yuri schreef:

  Dat wordt dus beton­mo­len voor Tas­mijn, gnoc­chi voor Peter, fon­ke­len voor Tho­mas, pan­tof­fel­dier­tje voor hans en slag­scha­duw voor maar­ten. Streng maar recht­vaar­dig.

 21. Tasmijn schreef:

  Hul­de voor deze daad­kracht! Daar kun­nen de heren poli­ti­ci in deze dagen van debat (of debet?) in Neder­land nog iets van leren.

 22. lurkieturkie schreef:

  moe­der­schoot

 23. anoniem schreef:

  rabar­ber

 24. a.n.a.s.t.a.s.i.a. schreef:

  Wat dacht je van Albi­nus en ka-pe-te-kie?

 25. juna schreef:

  Vul­kaan­min­naar.
  Ja.
  Dat lijkt mij een leu­ke inzet…

 26. Ho! Wacht even! Hold your hor­ses!!!
  Wat de hel is een ka-pe-te-kie?
  a.n.a.s.t.a.s.i.a., ik geef het toe: het is een leuk woord, maar het moe­ten wel bestààn­de woor­den zijn.
  (Heer Maan­zand,
  Sor­ry dat ik mij met uw zaken bemoei, maar dit kan niet meer door de beu­gel! Hier dient kracht­da­dig opge­tre­den te wor­den!)

 27. Yuri schreef:

  Heer Hap­pol­la­ti, ik moet u in deze teleur­stel­len…
  Ik vrees name­lijk dat het woord kape­te­kie in mijn leven een belang­rij­ke rol heeft gespeeld. Het was een term die ik als vier­ja­ri­ge vaak bezig­de om – met veel enthou­si­as­me en de peu­ter­neus tegen het raam geplet – voor­bij­rij­den­de vracht­wa­gens te omschrij­ven.
  Mevrouw a.n.a.s.t.a.s.i.a. kan dat weten, want zij was er pot­ver­do­rie bij.
  Daar­van kon u natuur­lijk moei­lijk op de hoog­te zijn, maar toch har­te­lijk dank voor uw aler­te opmerk­zaam­heid!

 28. Ver­scho­ning, Heer Maan­zand,
  Ik zal mij in het ver­volg met mijn eigen zaken bemoei­en. Uw ijver om ook nieu­we woor­den aan bod te laten komen siert u. Ik maak van de gele­gen­heid gebruik om ver­ont­schul­di­gings­ge­wijs een van de meest recen­te woor­den uit ons taal­ge­bied voor te stel­len ter ver­we­ving in een van uw stuk­jes:

  ’ZWIEPSTAARTEN’.

  De bete­ke­nis ervan vindt u op mijn blog.
  Steeds tot mede­wer­king bereid,
  Uw,
  Drs. Johan Arendt Hap­po­la­ti

 29. gj schreef:

  kwaam­klap – droom­snuit – gui­chel­heil – zwe­ver­oog – smelt­lach

 30. Marieke schreef:

  snoe­ze­len

 31. *janneke* schreef:

  belen­dend

 32. Noynourfe schreef:

  Lie­ven­vrou­wen­bed­stro. Of mogen namen van plant­jes niet.

 33. Yuri schreef:

  Namen van plant­jes mogen. Bij deze.
  Ook belen­dend, wron­gel, snoe­ze­len, zwan­zer etc
  wer­den toe­ge­voegd aan het lijst­je.
  Waar­voor dank & keep them coming!

 34. Yuri schreef:

  God­damn. Da’s een las­ti­ge zeg.

 35. bert schreef:

  Die­ren­kli­niek

 36. J schreef:

  tongta­co
  dat woord zal voor zich spre­ken meen ik, en goo­chelt u anders een end hene!

 37. Zezunja schreef:

  Bol­blik­sem.
  *knip­oogt naar J*

 38. J schreef:

  haha­ha, lol@ zez.
  ’het woord kaat­sen’ heb ik altijd al een fijn gezeg­de gevon­den :[p

 39. nathalie schreef:

  ik dacht aan
  vam­pie­ren­bloed,
  begrips­mo­le­cu­le
  en
  een gegra­veer­de zil­ve­ren vul­pen

 40. blunt schreef:

  wal­hal­la

 41. Riet schreef:

  muziek­ge­schet­ter

 42. ella schreef:

  Zap­doos?

 43. Thomas Meer schreef:

  En ook nog eens hier (want ook elders – https://wannesdaemen.com/liefste-xxx/liefste-029#comment-3436 ) omdat ik de her­ha­ling­her­ha­ling de mooi­ste stijl­fi­guur­stijl­fi­guur vind ook nog eens hier:

  allu­de­rend op uw naam:
  sloe­rie
  smur­rie
  graan­brand (dit laat­ste zou een spon­ta­ne ont­bran­ding van niet goed gedroogd graan moe­ten zijn (gort­droog?))

  ver­der natuur­lijk:
  allu­de­rend
  voort­bor­du­rend
  voort­du­rend

  en daar­uit logisch vol­gend:
  hard­ho­rend
  bij­ziend
  ver­ge­zicht

  In een ande­re dimen­sie ten­slot­te:
  :-)
  (-:
  ;)))))))))))))))))))

 44. Rapkloos schreef:

  hup­pel­kut­je

 45. Yuri schreef:

  Wie vie­ze woor­den zaait, zal por­no oog­sten. Let maar eens op.

 46. levius IV schreef:

  soe­ve­rei­ni­teit

 47. sam schreef:

  mag een com­bi­na­tie ook?

  ik heb een voor­lief­de voor snoe­ze­lend struik­ge­was.

 48. Yuri schreef:

  Pwè­èp.
  Geen twee woor­den als­tu­blieft.
  Struik­ge­was dan maar?

 49. Sofie schreef:

  boom­chi­rurg

 50. Mollie schreef:

  rigor mor­tis

 51. Yuri schreef:

  Danku! En danku!

 52. Piet schreef:

  Via een van de Word­Press sup­port forums kwam ik op uw web­si­te uit en ben sinds­dien aan het lezen. Erg inte­res­sant en een hele mooie en apar­te site!
  Nou ook maar een woord dan:
  sta­lac­tiet

 53. Klaartje schreef:

  agglo­me­ra­tie!

 54. Yuri schreef:

  Waah. Dat woord heb ik niet meer uit­ge­spro­ken sinds de les­sen aard­rijks­kun­de in de lage­re school. Maar dank­je­wel hoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *