Handleiding tot het absurde: Hoe een echte cowboy te penetreren

A. Beno­digd­he­den

1. Voor­lo­pig alleen een cow­boy
2. Geen ron­de bak­vorm
3. Wel een euh din­ges
4. Mis­schien toch wat meer cow­boys, om te oefe­nen

B. Voor­be­rei­ding

1. Haal de cow­boy voor­zich­tig uit de ver­pak­king, zon­der hem te bescha­di­gen.
2. Maak de cow­boy schoon met een beet­je lauw water en een doek­je. Let hier­bij goed op dat de cow­boy niet opge­won­den wordt, dit zou het eind­re­sul­taat in nega­tie­ve rich­ting kun­nen omke­ren.
3. Neem geen ron­de bak­vorm.
4. De mees­te cowboy-verpakkingen bevat­ten ook een een­vou­dig kos­tuum­pje, een zgn. ech­te cow­boy­hoed en/of een zweep­je. In tegen­stel­ling tot de bij­ge­le­ver­de docu­men­ta­tie, is het niet belang­rijk de cow­boy aan te kle­den of te gar­ne­ren. Enkel het zweep­je kan nog van pas komen, daar­over later meer.
5. Bind de cow­boy vast op een bed, een tafel of een ander meu­bel­stuk naar keu­ze. Zorg ervoor dat de cow­boy voor­over­ge­bo­gen staat, met het ach­ter­eind naar u toe gericht.
6. Laat de cow­boy enke­le uren alleen rus­ten in deze posi­tie. Negeer even­tu­e­le hulp­kre­ten zij­nent­we­ge.
7. Pro­fi­teer van de rust­pe­ri­o­de om in de super­markt een gro­te pot vase­li­ne te kopen. Bereid u onder­tus­sen men­taal voor op het har­de­re werk.

C. Wel­aan dan!

1. Neem – recht­op­staand – plaats ach­ter de cow­boy en trek lang­zaam al uw kle­ren uit, onder­wijl I’m a poor lone­so­me cow­boy neu­ri­ënd.
2. Open de gro­te pot vase­li­ne en smeer een flin­ke laag over uw lid, inclu­sief de bal­zak.
3. Con­tro­leer een laat­ste maal of de cow­boy goed is vast­ge­bon­den.
4. Spits even de oren om zeker te zijn dat u geen indi­a­nen hoort in de straat.
5. Sluit de ogen en bedenk wat voor var­ken u bent.
6. Huil een wei­nig en ga naast de cow­boy op het bed of aan de tafel zit­ten.
7. Impro­vi­seer een lief­de­vol­le ode, meer­be­paald het gedicht dat u vindt in het vier­de deel van deze cur­sus.

D. Gedicht voor een net niet gepe­ne­treer­de cow­boy

Ach arme lone­so­me cow­boy
Oh rug­rid­der met je bil­len bloot
Hoe schan­de­lijk heb ik jou hier ten­toon­ge­steld
Ik schaam me wer­ke­lijk dood

Ik ver­gat voor een kor­te wij­le
dat wat wer­ke­lijk belang­rijk is
Ech­te lief­de pure lief­de
En de geur van ver­se vis

Ik heb mijn les­je wel geleerd
Oh western-held op je brie­send paard
Als cowboy-penetrerende hob­by­ist
ben ik geen stui­ver waard

Ik laat je nu maar gaan, ami­go
Het ga je goed, so long, fare­well
Een cow­boy neu­ken is een schan­de
En boven­dien geen kin­der­spel

[hand­lei­ding]

3 reacties

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Vreemd ver­haal, Heer Maan­zand.
  Ik begreep er niets van. Mis­schien was dat wel de bedoe­ling. Ik keek ook even door het raam om te zien of het ein­de der tij­den soms niet naken­de was, want ik waan­de mij even in een magisch-realistische omge­ving. Mis­schien ook dat het late uur mij wat ver­ward maakt. Ja, u had ons natuur­lijk wel gewaar­schuwd dat het hier een­hand­lei­ding tot het absur­de betrof…

 2. Noynourfe schreef:

  Geach­te Heer Maan­zand,

  Kun­nen er hier ook ver­zoek­jes wor­den gedaan? Qua hand­lei­ding tot ”het pene­tre­ren van”? Mocht dat zo zijn, ik ben sinds kort zeer gein­te­res­seerd in de pene­tra­tie van pau­se­lij­ke nun­ti­us­sen.
  Ver­der moet mij van het hart dat ik hier mijn les­je wel geleerd. Zo was ik NIET op de hoog­te van punt C2, met name het insme­ren van de bal­zak. Nooit gewe­ten. En ook dacht ik dat het bij­be­ho­ren­de gedicht een eh kom, son­net dien­de te zijn. Bij deze mijn dank voor, nou ja, alles.

 3. Noynourfe schreef:

  Heer Maan­zand,

  Ik heb er zo over nage­dacht en opeens kwam in mij op: zwar­te pie­ten. De moge­lijk­he­den zijn dui­ze­ling wek­kend. Bij een cow­boy is er wei­nig keu­ze: onder die stoe­re leren broek gaat zel­den iets anders schuil dan een kont voor­zien van de onver­mij­de­lij­ke laag eelt. Maar bij een zwar­te piet is het altijd een ver­ras­sing, het kan zo maar zijn dat de ron­de bak­vorm WEL nodig is. En de din­ges weer niet. Begrijpt U?

  Met vrien­de­lij­ke groet (als­nog)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *