Wat ik over hem kan vertellen

Hij lust geen thee zon­der een koek­je
Hij houdt van mas­sa­ges
Hon­den zijn gek op hem
Hij doet tien keer lan­ger dan een­der wie over zijn maal­tij­den
Hij kan niet tegen rom­mel bui­ten de slaap­ka­mer
Hij is vroe­ger bij een koor geweest maar zong veel te luid
Hij werd bij­na gebo­ren op 1 april
Pro­beer niet om hem iets dui­de­lijk te maken na half negen ’s avonds
Hij is al bij­na der­tig en nog altijd niet vol­was­sen
Hij heeft niets tegen een kamp­vuur op zater­dag­och­tend
Hij kan niet tegen open­staan­de deu­ren
Hij kan niet tegen vui­le zak­doe­ken
Hoe har­der de kaas stinkt, hoe meer hij er van houdt

Zijn haar viel uit omdat zijn vader zich bij een rock­band aan­sloot
Bij­zon­der vro­lijk om 6.30 a.m.
Heeft niks tegen bier
Hij houdt van zacht getok­kel op zijn hoofd
Hij kan zeer nauw­keu­rig en pre­cies cho­co­la­de­re­pen dis­sec­te­ren
Heeft niks tegen noot­jes
Als hij zijn broe­ken strijkt, vouwt hij ze in het mid­den
Hij houdt er wel rare the­o­rie­kes op na
Hij is een gro­te fan van Tempta­ti­on Island maar zou er zelf nooit aan mee­doen
Vakan­tie in het gras
Hij krijgt het vlie­gend schijt van vanal­les
Hij kan niet tegen een wei­ge­ring als hij iemand iets te eten of te drin­ken aan­biedt
Zijn haar viel uit door de oor­log
Hij kan met zijn oren flap­pe­ren, ook elk oor afzon­der­lijk
Hij houdt van sui­ker
Hij houdt van veel sui­ker
Hij houdt te veel van sui­ker

Jon­ge geit­jes zijn dol op hem
Hij haat spi­na­zie, com­pu­ters en vet­ti­ge bor­den
Zijn haar viel uit omdat hij zo hard heeft gestu­deerd toen hij jong was
Heeft pro­ble­men met het ont­hou­den van het geslacht van huis­die­ren
Stan­daard bood­schap­pen­lijst­je: cho­co­la­de, noten en sjoklap­pen
Sjoklap­pen heeft hij zelf uit­ge­von­den, dat zijn melo­ca­kes of neger­tet­ten
Een tiet is eigen­lijk een soort sou­pa­pe, dus een sou­pa­pe van cho­co­la­de is een sjoklap
Hij is niet bang om grap­pen te gebrui­ken die ande­ren ver­wer­pen
Hij is een mees­ter in het imi­te­ren van Con­do­lee­z­za Rice
Hij haat oor­log maar gelooft niet in vre­de
Hij wordt altijd wak­ker als ik ’s nachts laat naar bin­nen sluip
Hij krijgt het vlie­gend schijt van vanal­les
Zijn haar viel uit na het ont­van­gen van een fac­tuur
Zit nooit echt stil
Ver­veelt zich voort­du­rend
Ver­ont­schul­digt zich bij deu­ren en muren wan­neer hij er tegen­op loopt
Houdt zijn sok­ken aan tij­dens het vrij­en
Zegt na het vrij­en elke keer dat dat vol­gens Flair één van de zeven sexu­e­le afknap­pers is

Hij vindt dat ech­te man­nen geen qui­che eten
Hij heeft de oud­ste en lelijk­ste remor­que ter wereld
Hij kent altijd een kor­te­re weg om ergens te gera­ken
Hij delft in het ver­le­den bij gebrek aan inspi­ra­tie
Al zijn pogin­gen om bui­ten­land­se accen­ten te imi­te­ren klin­ken het­zelf­de
Hij draagt een hele coo­le gele vei­lig­heids­helm op het werk
Is geneigd om zich elk jaar op Kerst­dag te over­eten
Hij schreeuwt ver­schrik­ke­lijk luid aan de tele­foon
Hij heeft een haat-liefde ver­hou­ding met Lau­ra Lynn
Hij heeft een ver­hou­ding tot de din­gen
Hij ver­houdt zich tot zijn lief als nooit tevo­ren

Hij houdt van kof­fie
Kof­fie op zater­dag­och­tend
Zater­dag­och­tend is mooi, stil en herfst­storm­win­de­rig

Hij houdt van brain­stor­men
Het stormt in zijn brein
Hij zegt lie­ve din­gen
Hij fluis­tert lie­ve din­gen
Hij fluis­tert graag
Zij luis­tert graag
Hij is ne snel­le
Hij houdt van pano­ra­mi­sche uit­zich­ten

Hij kust haar lin­ker­wang
Hij is de lief­ste de slim­ste en de mooi­ste man die ik ken

8 reacties

 1. Yuri schreef:

  Maar heer Jee Aa Haa, is dat geen irre­le­van­te vraag?

 2. Ach, ze mist haar blogje, zeker?

 3. Yuri schreef:

  Ik kan u ver­ze­ke­ren dat elke let­ter (behal­ve de com­men­ta­ren uiter­aard) op deze web­stek van mijn hand is, waar­de heer ’Appo­lo.
  Ik denk niet dat Zez veel tijd heeft om haar blogje te mis­sen, want op dit eigen­ste moment werkt ze zich met een dozijn Indi­sche sla­ven in het zweet om op tijd en stond een parel van een come­back neer te poten.
  Dat u het maar even weet.

 4. Ver­scho­ning, Heer Maan­zand.

 5. Noynourfe schreef:

  Heer Maan­zand, me dunk, genoeg om van te hou­den: het leest als god­lof. Heeft u ook de Janus ver­sie op voor­raad? Of is HIJ gewoon Gewel­dig, in al zijn veschij­nin­gen?

 6. nathalie schreef:

  hoe klei­ne details een mens maken – en hoe jij die details uit het leven­s­net weet te vis­sen. won­der­lijk!

 7. Tasmijn schreef:

  En, hoe die details opval­lend her­ken­baar zijn!

  Op dat van die vei­lig­heids­helm na dan. Mijn baas draagt er wel een, maar het zal niet om hem gaan. Hij drinkt geen kof­fie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *