De natuur (3): het experiment

De natuur

De natuur. Cool.

Na mijn eer­de­re the­o­re­ti­sche uit­een­zet­tin­gen over de natuur, duik ik van­daag met han­den en voe­ten de prak­tijk in. Ik zal – door mid­del van een zorg­vul­dig voor­be­reid expe­ri­ment – de gevol­gen van de natuur voor de mens onder­zoe­ken. Want we weten alle­maal dat de flo­ra en fau­na van deze wereld een behoor­lij­ke invloed heb­ben op het dage­lijks rei­len en zei­len van het men­sen­ras. Maar weten we pre­cies wat die invloed bete­kent? Kun­nen we daar de vin­ger op leg­gen? De cor­re­la­tie tus­sen de natuur en onze gedra­gin­gen blijkt een groot mys­te­rie. Tot van­daag. Van­daag leg ik de mys­te­ri­eu­ze maar alom­te­gen­woor­di­ge wer­king van de natuur onher­roe­pe­lijk bloot.

Tij­dens de bos­wan­de­ling van vori­ge week (waar­bij ik een giraf foto­gra­feer­de, weet u nog?) heb ik een aan­tal zeld­za­me pad­den­stoe­len kun­nen ver­za­me­len. Meer­be­paald de gevleu­gel­de splijt­zwam, het zeld­za­me neus­hoorn­tjes­brood, de bol­le groot­moef­ti­bo­leet en de rode spe­ka­ma­niet. Om de effec­ten van de ons omrin­gen­de natuur empi­risch vast te stel­len, zal ik van­daag elk van deze pad­den­stoe­len met wat look­saus en sja­lot­jes ver­or­be­ren. Na elke maal­tijd zal ik het gedicht Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk (zie deel één) her­schrij­ven om aldus een onweer­leg­ba­re illu­stra­tie te beko­men van de geheim­zin­ni­ge invloed van de natuur op mijn den­ken en han­de­len.

De gevleugelde splijtzwam

De gevleu­gel­de splijt­zwam

1. Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk
(een gedicht onder invloed van de gevleu­gel­de splijt­zwam)

Jan­tje zag eens prui­men han­gen
O! als eie­ren zo groot
’t Scheen, dat Jan­tje wou gaan pluk­ken,
Schoon de hoog­te van de boom het er niet mak­ke­lij­ker op maak­te

Hier is, zei hij, noch een lad­der,
Noch een trap­ke, god­mil­jaar
dat is spij­tig, dacht toen Jan­tje
Ik knuf­fel dan maar de prui­me­laar

Van knuf­fe­len alleen kunt ge niet leven
Ge moet ook eten, af en toe
Moe van de hon­ger en de kramp in zijn armen
Deed Jan­tje dan maar zijn ogen toe

Diep in slaap zag Jan­tje niet hoe
De prui­me­laar hem een pruim­ke bood
Maar het mocht niet baten, het was te laat
Knuf­fe­len is niet gezond, het metrum gaat ervan kapot, en Jan­tje die was dood

Neushoorntjesbrood

Neus­hoorn­tjes­brood

2. Non­kel Fons
(een gedicht onder invloed van neus­hoorn­tjes­brood)

Kijk daar in gind­se ver­te
Daar staat non­kel Fons, hij knuf­felt een boom
Het ziet er zo roman­tisch uit
Maar is het dat ook, zo’n knuff’lende oom?

De geknuf­fel­de boom, die zit vol gaten
Daar heeft Fons zich van ver­ge­wist
Voor een knuff’lende oom zijn die gaten een feest­je
Want non­kel Fons is over­tuigd pri­a­pist

De bolle grootmoeftiboleet

De bol­le groot­moef­ti­bo­leet

3. Bomen knuf­fe­len is wat is bomen knuf­fe­len?
(een gedicht onder invloed van de bol­le groot­moef­ti­bo­leet)

Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk waar­om?
Want stel ge knuf­felt een boom doe ik toch niet fuck off
En dat die boom u dan opeens terug gaat knuf­fe­len haha kan­tog­nie­zot
Ge zoudt nog­al ver­schie­ten ver­schiet zelf nog­al
Ge zoudt van het ver­schie­ten een hart­ver­zak­king krij­gen en een trau­ma ik hoef geen trau­ma fuck off
En een trau­ma kunt ge niet knuf­fe­len wat is knuf­fe­len?
Dus pus

De rode spekamaniet

De rode spe­ka­ma­niet

4. Don’t push me cau­se I’m clo­se to the edge, I’m trying not to lose my head, ahuh-uch uche kuch
(een gedicht onder invloed van de rode spe­ka­ma­niet)

Wat rijmt op dat?
Dat rijmt op wat.
Wat rijmt op deze?
Deze niet op wat.
Wat rijmt op melk?
Hangt ervan af wel­ke melk.
Als ge graag melk eet, wie gooit er dan roet in?
Vla­di­mir Poe­tin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *