Work for life

Ook dit jaar mocht ik de vorm­ge­ving en illu­stra­ties ver­zor­gen van de Kras­map van Jeugd­dienst Glo­be­link. De Kras­map is het cen­tra­le hulp­mid­del dat gebruikt wordt tij­dens debat­ten en acti­vi­tei­ten bin­nen het Kras-project, een discussie- en rol­len­spel voor jon­ge­ren uit de der­de graad secun­dair onder­wijs. Het the­ma voor 2015–2016 is werk (meer info over Kras en Glo­be­link via deze link).

KRAS is een pro­ject waar­bij deel­ne­mers van de der­de graad zich een jaar lang in hun vrije tijd ver­die­pen in een mon­di­aal the­ma. Ze ver­te­gen­woor­di­gen elk school­jaar in groep­jes een land, bedrijf of orga­ni­sa­tie en leg­gen zich toe op het debat rond vb. KLIMAAT, KINDERRECHTEN, VOEDSEL of GLOBALISERING. Dit jaar is het the­ma ”work for life” of ’waar­dig werk’!
Nadien gaan ze kij­ken of er ook in hun gemeen­te nog pro­ble­men zijn omtrent deze the­ma’s. Die bevin­din­gen leg­gen ze voor aan poli­ti­ci en experts uit de omge­ving. Met al die baga­ge stap­pen ze dan op de trein naar Brus­sel om voor één dag in onze par­le­men­ten te zete­len.

(Citaat: globelink.be)

NB: Vorig jaar draai­de het Kras-project rond glo­ba­li­se­ring.

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

Kras 2015-16: Work for life

Kras 2015–16: Work for life

1 reactie

  1. Sara schreef:

    Leuk Wan­nes! Ook die teke­nin­gen van de mie­ren zijn tof!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *