Categorie: Tekst

Soms schrijf ik iets. Omdat ik het niet kan laten. En omdat iemand een kla­vier aan mijn com­pu­ter heeft gehan­gen.

Sjarels (addendum)

Som­mi­ge man­nen zijn zo fra­giel als een thee­kop­je. En ze laten zich ken­nen, dat gelooft ge niet. Allow me to ela­bo­ra­te. Of scroll naar benee voor een TL;DR.(NB Zien jul­lie dat ik deze draad begin met het woord ’som­mi­ge’? Begrijpt ieder­een wat dat woord bete­kent? Nice!) (Deze rant is een adden­dum bij euh deze rant) Ik heb het hier vaak…

Berthold Woltze -The Irritating Gentleman (1874)

Sjarels

In de vroe­ge uren van mijn och­tend pas­seert er een gra­fieks­ke, geba­seerd op data van de dating­web­si­te OkCu­pid, met daar­in de gemid­del­de leef­tij­den van moge­lij­ke part­ners waar­toe man­nen en vrou­wen zich aan­ge­trok­ken voe­len. Bij vrou­wen gaan de cij­fers min of meer gelijk op. Twin­tig­ja­ri­ge vrou­wen val­len op twin­tig­ja­ri­ge man­nen, der­ti­gers val­len op der­ti­gers, enzo­voort. Aan de man­ne­lij­ke kant gebeurt er iets…

Dag stier

Dag stier

Dag stier met uw klo­ten van ple­zier, sor­ry dat ik stoor. Ik moet hier pas­se­ren met mijn boot­je, een ande­re rou­te was er niet. Het is hier schoon en stil, ik weet niet of gij dat ook zo voelt. Ik hoop dat ge wat scha­duw hebt. De wereld draait naar de klo­ten, stier, en dat zijn geen klo­ten van ple­zier.…

In het leven gegrepen (6)

In mijn tuin is een pers­con­fe­ren­tie aan de gang. Het is wat rumoe­rig, want de toe­schou­wers hou­den onvol­doen­de afstand en de uit­ge­deel­de mond­kap­jes blij­ken niet water­dicht. Iemand deelt fly­ers uit over 5G en het feit dat zijn ruco­la naar pis­bloe­men smaakt. Ik zou lie­ver ergens anders wil­len zijn, maar bon. Ik ben hier nu toch. Als ik naar de wereld om…

Cactuske

In het leven gegrepen (5)

Tegen­over mijn huis is een bus­kot. Naast dat bus­kot staat een vuil­bak. ’t Is een open­ba­re vuil­bak van gemid­del­de groot­te, maar niet ieder­een lijkt dat te snap­pen, want men­sen dum­pen er soms hun groot vuil van een half jaar in. Ik weet ook niet waar­om, men­sen zijn luie var­kens. Laatst had er weer een lui var­ken een half con­tai­ner­park in dat…

In het leven gegrepen (4)

Ik hoop hard­nek­kig dat Bart De Wever met zijn recht­se fik­ken van mijn intro­ver­te alinea’s blijft, denk ik ter­wijl ik zoek naar een ope­nings­zin. Mijn hoop mag niet baten. Ik zie een Facebook­be­richt waar­in de des­poot van Vlaams Blok Light zit­tend op een banks­ke oreert dat hij het ver­bod op zit­ten op bank­skes niet gaat hand­ha­ven. Hij raas­kalt er nog…

In het leven gegrepen (3)

In de ander­hal­ve meter van ons huwe­lijk pas­sen net twee fiet­sen naast elkaar. We bestij­gen onze sta­len ros­sen en kar­ren van knoop­punt naar knoop­punt. Links en rechts zoeft een wereld voor­bij die op zijn gat ligt. Een wereld ver­zon­ken in rust en onze­ker­heid. Ik laveer. Heen en weer tus­sen twee vra­gen. Zal ik genie­ten van dit stil­te­de­ken of word ik…

Sorry Raymond

Toen ik een bang klein tie­ner­tje was, durf­de ik in eer­ste instan­tie niet naar per­soon­lij­ke, inge­to­gen muziek te luis­te­ren. Ik vul­de mijn dagen met The Ramo­nes en AC/DC. Singer-songwriters en ander­soor­ti­ge trou­ba­dours kwa­men mijn puber­ka­mer­tje niet bin­nen. Mijn door hor­mo­nen bin­nen­ste­bui­ten gekeer­de lijf was bang voor gro­te emo­ties en de ver­war­ring die daar­mee gepaard ging. Af en toe poog­de ik…

In het leven gegrepen (2)

In het dood­lo­pen­de straat­je van onze och­tend­wan­de­ling leert een vader zijn doch­ter­ke fiet­sen. De vader is een ech­te vader, een beet­je bozig, geen grap­kes, en nu fiet­sen meis­ke. Het doch­ter­ke is ergens tus­sen twee en twin­tig jaar oud, ik kan geen leef­tij­den schat­ten. Gezich­ten ont­houd ik ook al slecht. Dat vond ik de laat­ste weken geluk­kig niet zo’n pro­bleem. Ik…

In het leven gegrepen (1)

We zijn uit ons doen. We wer­den in het leven gegre­pen. We deden al zo lang of we de baas waren. Wij de baas, de wereld het slaaf­je. Kom hier, aard­kloot, dat ik u bol­was. Alles wat gij geeft is van mij. Alles wat gij te bie­den hebt, wil ik heb­ben. Alles wat er is, krijgt een stem­pel­ke. Van mij. Van…

De wereld aait door

De wereld aait door

Tv-programma’s komen, tv-programma’s gaan. Ook zon­der De Wereld Draait Door zal – jawel – de wereld dood­ge­moe­de­reerd ver­der tol­len. En alhoe­wel ik het gros van wat mijn kijk­buis te bie­den heeft een half uur na afloop alweer ver­ge­ten ben, heeft de talk­show van Mat­thijs een bij­zon­der pleks­ke in mijn hart. Graag wil ik bij deze een inge­ka­derd woord van dank schen­ken…

Keep this frequency clear (Mixtape 1)

Keep this frequency clear

Vrien­den! Laat mij gerust! Ik bedoel: bescherm elkaar en stopt met ton­gen. Blijf bin­nen, was uw pol­le­kes, en dans. Bij­voor­beeld op deze tien dans­vloer­schij­ven waar­van ge ver­ge­ten waart dat ge ze ver­ge­ten zijt. Want de groef is in uw hart, ge weet toch.

2020

Bla­bla­bla Nieuw­jaar. Ik sta al met mijn brief­ke klaar. De aar­de heeft weder­om een tour­nee gene­ra­le rond de zon vol­bracht, en wij aard­lin­gen zit­ten te neu­ten of we het twee­dui­zendtwin­tig dan wel twin­tigtwin­tig gaan noe­men. Onder­tus­sen heeft mijn apen­land nog steeds geen rege­ring, doen ze bij de noor­der­bu­ren moei­lijk over vuur­werk, staat het down under al weken­lang in de fik,…

45

Net zoals vorig jaar (toen was ik ook jarig) kreeg ik gis­te­ren een hele hoop ver­jaar­dags­wen­sen. Ik kreeg wen­sen van mijn lief en stop al maar met lezen want al de rest is onbe­lang­rijk.Ik kreeg ook wen­sen van ande­re men­sen die ik heel graag zie waar­door ik ze nog har­der graag ging zien.Daar­naast kreeg ik wen­sen van men­sen wiens naam…

Lachen. Gieren. Brullen. Zucht.

De slimste man ter wereld (2)

Bes­te Erik, Hoe is het toch moge­lijk, pal­jas? Ik schreef u vorig jaar al een brief vol met klet­sen voor op uw blo­te kont, maar ge wilt het niet snap­pen. Uw oog­klep­pen zit­ten zo goed dat ge ze niet meer uit­krijgt, zeker? Ik ga met de deur in huis val­len. Vorig jaar bestond de jury van De Slim­ste Mens uit tien…

Blub blub

Elke och­tend ga ik wan­de­len en kijk ik naar het water. De opti­mist in mijn ach­ter­hoofd staat dan te genie­ten en zegt Kijk Wan­nes. Hoe schoon is dat water. Hoe schoon zwemt daar die zwaan langs de oever. Een eind ver­der­op gron­delt een kuif­eend. Als ie weer boven­komt, kijkt hij vol arg­waan in mijn rich­ting. We come in pea­ce, zeg­gen…

Niet mijn premier

Niet mijn premier

Bes­te Jan Jam­bon, Het is mis­schien wat vroeg, maar ik zou me graag alvast wil­len inschrij­ven voor het nieu­we inbur­ge­ringstra­ject waar­over ge het hebt in uw kakel­ver­se inte­gra­tie­no­ta. Ik krijg name­lijk steeds vaker het gevoel dat ik hier niet thuis­hoor en ik zou daar­van graag een offi­ci­ë­le beves­ti­ging zien. En omdat gij – als minister-president in spe – pre­ten­deert de…

Ik vind vlaggen stom

Vlaggen

Ik vind vlag­gen stom. De mees­te vlag­gen. Okee, som­mi­ge vlag­gen. Er zijn een paar vlag­gen die ik stom vind. Een vlag die ik niet stom vind is de pira­ten­vlag aan de boom­hut van mijn neef­ke, of de regen­boog­vlag. De mees­te vlag­gen wor­den gebruikt om een stuk grond af te bake­nen waar ande­re vlag­gen niks te zoe­ken heb­ben, maar dat geldt…

Wat een agressie

Top tien 2019

Het is weer bij­na 31 decem­ber, tijd voor een jaar­over­zicht­je. Dit is de top tien van meest gele­zen stuk­ken op wannesdaemen.com van de afge­lo­pen 12 maan­den: 10. De Notre-DameHet leuk­ste aan dit stuk vond ik zelf dat hon­derd­dui­zend­mil­joen lezers mij wezen op het feit dat ik een foto van de Sacré-Cœur had gebruikt, waar­uit bleek dat die hon­derd­dui­zend­mil­joen lezers mijn…

Ik vind mannen stom.

Mannen (3)

Ik vind man­nen stom. Alweer, Wan­nes? Ja, alweer. Deal with it. Man­nen zijn een beet­je gelijk de Japan­se dui­zend­knoop in de wil­de berm tegen­over mijn huis. Zon­der veel kabaal groeit dat hier jaren­lang stie­kem gelijk zot in alle rich­tin­gen tot er voor ande­re plan­ten en strui­ken geen cen­ti­me­ter meer over­blijft. Opeens krij­gen we dat in de gaten en vra­gen we…

Het journaal

Ik vind het het VRT-Journaal stom. Ja ik weet het dat is zo onge­veer het­zelf­de als zeg­gen dat ge per onge­luk in een hon­de­d­rol stap­pen stom vindt want wie vindt dat nu niet stom maar soit. Ik ben net terug van vakan­tie en ik moet efkes warm­draai­en dus kies ik een gemak­ke­lijk slacht­of­fer voor deze rant. Take it or lea­ve…

The Ultimate Female Hiphop Collection

The Ultimate Female Hiphop Collection

[Dear english spea­king peo­p­les: there’s a link to the play­list at the bottom of this rant. You’­re wel­co­me.] Ik heb iets schoons voor u. Een kadootje.Iets waar ik de afge­lo­pen maan­den met veel ple­zier aan heb zit­ten knut­se­len.Ge kunt er naar luis­te­ren en ge kunt er op dan­sen.Ik garan­deer u dat ge er vro­lijk van wordt.Het is een play­list en hij staat…

Vlaanderen

Ik vind Vlaan­de­ren stom, dacht Ron­ny. Vanop een dik­ke tak aan de water­kant over­schouw­de hij de wereld. Zijn nek diep weg­ge­sto­ken tus­sen zijn schou­ders, zijn ogen wijd­open­ge­sperd, spie­dend. Nu en dan diep­te hij wel­ge­mikt een prooi op uit het water. Aan de over­kant zat een vis­ser aan zijn doch­ter uit te leg­gen hoe ge zo’n haaks­ke uit een vis­sen­mond moet…

Geld

Ik vind geld stom. Ik vind geld niet alleen stom, ik vind geld ook enorm bela­che­lijk. Ik vind geld zo bela­che­lijk, dat als ik al mijn eigen zuur­ver­dien­de cen­ten op een hoop op tafel zou leg­gen, ik voor­al zou den­ken dat mijn tafel veel te groot is. Er zijn veel slim­me men­sen die op tal­lo­ze blad­zij­den van al even tal­lo­ze…

Theo Francken

Ik vind Theo Fran­c­ken stom. Ik weet het, dat is spij­tig, maar ik heb daar ook niet voor geko­zen. Theo heeft dat zelf gezocht. Ette­lij­ke keren per week zegt en schrijft Theo din­gen waar mijn haren van over­eind gaan staan, ver­vol­gens over­ver­moeid weer gaan lig­gen om tot slot van pure ellen­de uit mijn lijf te val­len. Veel haar heb ik…

Mannen (2)

Ik vind man­nen stom. Het zal ver­moe­de­lijk niet de laat­ste keer zijn dat ik dat zeg, want ik vind man­nen bij­na elke dag wel een paar keer stom. Zo bij­voor­beeld mezelf. Ik ben een man en ik ben stom. Ik zag een kort­film, genaamd Strength, een klei­ne parel met een prach­tig gedicht als rode draad: ’Les­sons in Olym­pic Weightlif­ting’ van Ade­le…

Ik vind zwerfvuil stom

Zwerfvuil

Ik vind zwerf­vuil stom. Als ik ergens zo’n sta­pel dicht­ge­knoop­te zak­ken en een ver­geel­de matras in het stru­weel zie lig­gen, dan wou ik dat ik voor prive-detective had gestu­deerd. Ik zou de eige­naar van dat zwerf­vuil opspo­ren mid­dels zorg­vul­dig onder­zoek van het afval in kwes­tie, daar­na zou ik het hele boel­tje bij elkaar rapen en drie maan­den in een schuur­ke…

Ik vind de Notre-Dame stom

De Notre-Dame

Ik vind de Notre-Dame stom. Okee okee okee ik schrok ook toen ik hoor­de dat dat ding in de fik stond, en jaze­ker het zag er apo­ca­lyp­tisch uit, en inder­daad ge zoudt kun­nen zeg­gen dat het cul­tu­re­le of his­to­ri­sche of reli­gi­eu­ze of toe­ris­ti­sche hart van Frank­rijk een deuk heeft gekre­gen en jawel dat is tra­gisch en ver­schrik­ke­lijk en men­sen moe­ten…

Black Hawk Down

Ik vind Black Hawk Down stom. Dat wist ik nog niet toen ik op een avond aan de film begon. Als de huis­mu­ze en ik een film kie­zen, doen we dat soms op basis van één sim­pel cri­te­ri­um. Zo kozen we laatst een film die aan Dead Poets Soci­e­ty deed den­ken, een film met een lan­ge titel, een thril­ler zon­der…

Mannen (1)

Ik vind man­nen stom. Het zal ver­moe­de­lijk niet de laat­ste keer zijn dat ik dat zeg, want ik vind man­nen bij­na elke dag wel een paar keer stom. Zo las ik gis­ter iets op Twis­ter. Dat is fout maar het rijmt wel mooi en het is boven­dien het eni­ge gezel­schaps­spel waar­bij ge aan elkaars oksels moogt rui­ken. Doch dit ter­zij­de.…